Jak prezentować dane w controllingu? Ciekawe wizualizacje i analizy danych.

Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie rodzaje wykresów i diagramów wykorzystać w raporcie, aby przekazać istotne informacje w czytelny sposób.

Poniżej znajdziesz przykłady wykorzystania:

 • Mapy cieplnej
 • Mapy drzewa
 • Diagramu Sankey
 • Wykresu radarowego
 • Wykresu punktowego
 • Wykresu kaskadowego
Jak prezentować dane w controllingu

Mapa cieplna (heatmap)   

mapa cieplna qlik sense

Analiza rentowności produktów lub usług:

 • Cel: Zrozumienie, które produkty lub usługi przynoszą największą rentowność.
 • Przykład: Stworzenie mapy cieplnej, gdzie kategorie produktów lub usług są umieszczone na osi X, a okresy czasu na osi Y. Kolor komórki w mapie cieplnej może reprezentować rentowność w danym okresie. W ten sposób można łatwo zidentyfikować produkty lub usługi, które przynoszą największy zysk.

Monitorowanie wskaźników wydajności operacyjnej:

 • Cel: Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności operacyjnej w różnych obszarach firmy.
 • Przykład: Stworzenie mapy cieplnej, gdzie różne obszary operacyjne (np. oddziały, działy, regiony) są umieszczone na osi X, a różne wskaźniki wydajności (np. rotacja zapasów, wskaźnik obrotu pracowników) na osi Y. Kolor komórki w mapie cieplnej może reprezentować wartości wskaźników w różnych obszarach. To pozwala na identyfikację obszarów, które wymagają uwagi i działań korygujących.

Analiza geograficzna wydatków lub przychodów:

 • Cel: Zrozumienie, jak wydatki lub przychody rozkładają się geograficznie.
 • Przykład: Stworzenie mapy cieplnej, gdzie różne regiony lub lokalizacje są umieszczone na osi X, a kategorie wydatków lub przychodów na osi Y. Kolor komórki w mapie cieplnej może reprezentować wielkość wydatków lub przychodów w danym regionie lub lokalizacji. Dzięki temu można zidentyfikować regiony, które generują najwięcej wydatków lub przychodów.

Mapa drzewa (Treemap)

mapa drzewa qlik sense

Analiza struktury kosztów

 • Cel: Zrozumienie, które kategorie kosztów dominują w strukturze kosztów firmy.
 • Przykład: Stworzenie mapy drzewa, gdzie główne kategorie kosztów (np. materiały, praca, marketing) są reprezentowane jako główne gałęzie drzewa. Podgałęzie drzewa mogą reprezentować bardziej szczegółowe kategorie (np. materiały eksploatacyjne, wynagrodzenia, reklama). Każdy obszar w mapie drzewa jest proporcjonalny do udziału danej kategorii kosztów w całkowitym koszcie firmy, co pozwala na łatwe zidentyfikowanie dominujących obszarów kosztowych.

Analiza struktury przychodów według produktów lub usług

 • Cel: Śledzenie udziału różnych produktów lub usług w całkowitym przychodzie firmy.
 • Przykład: Stworzenie mapy drzewa, gdzie główne produkty lub usługi są reprezentowane jako główne gałęzie drzewa. Podgałęzie drzewa mogą reprezentować konkretne warianty produktów lub usług. Każdy obszar w mapie drzewa jest proporcjonalny do udziału danej kategorii produktów lub usług w całkowitym przychodzie. To pozwala na identyfikację produktów lub usług, które przynoszą największy przychód.

Monitorowanie rozwoju rynku w różnych obszarach geograficznych

 • Cel: Analiza, jak firma rozwija się w różnych regionach lub lokalizacjach.
 • Przykład: Stworzenie mapy drzewa, gdzie różne regiony lub lokalizacje są reprezentowane jako główne gałęzie drzewa. Podgałęzie drzewa mogą reprezentować konkretne kategorie produktów lub usług dostępne w danym regionie. Każdy obszar w mapie drzewa jest proporcjonalny do udziału danej lokalizacji w całkowitym przychodzie lub zysku. Dzięki temu można zobaczyć, które regiony przynoszą największe korzyści i które wymagają dodatkowej uwagi.

Diagram Sankey

diagram sankey qlik sense

Analiza przepływu kosztów w procesie produkcyjnym:

 • Cel: Zrozumienie, jakie obszary procesu produkcyjnego generują koszty i jakie są między nimi związki.
 • Przykład: Stworzenie diagramu Sankey, gdzie różne etapy procesu produkcyjnego są reprezentowane jako węzły, a strzałki między nimi ilustrują przepływ kosztów. Szerokość strzałek odpowiada wielkości kosztów przechodzących między etapami. To pozwala na identyfikację obszarów, w których koszty są najwyższe lub gdzie dochodzi do największych strat.

Analiza struktury klientów i ich zachowań:

 • Cel: Śledzenie, jak klienci wchodzą w interakcje z firmą i jakie działania podejmują.
 • Przykład: Stworzenie diagramu Sankey, gdzie różne etapy interakcji klienta z firmą (np. odwiedzenie strony internetowej, złożenie zamówienia, skontaktowanie się z obsługą klienta) są reprezentowane jako węzły, a strzałki między nimi ilustrują przepływ klientów i ich działań. To pozwala na zrozumienie, gdzie dochodzi do największych konwersji i ewentualnych opóźnień.

Analiza efektywności procesu sprzedaży lub konwersji

 • Cel: Monitorowanie, jakie etapy procesu sprzedaży lub konwersji mają największy wpływ na osiągnięcie celu.
 • Przykład: Stworzenie diagramu Sankey, gdzie różne etapy procesu sprzedaży lub konwersji (np. generowanie leadów, składanie oferty, finalizacja transakcji) są reprezentowane jako węzły, a strzałki między nimi ilustrują przepływ potencjalnych klientów lub transakcji. Szerokość strzałek odpowiada liczbie potencjalnych klientów przechodzących przez etapy. Dzięki temu można zidentyfikować etapy procesu, które wymagają optymalizacji.

 

Wykres radarowy

wykres radarowy qlik sense

Ocena efektywności działów lub jednostek

 • Cel: Porównanie różnych działów lub jednostek pod względem różnych wskaźników lub cech.
 • Przykład: Stworzenie wykresu radarowego, gdzie każdy dział lub jednostka jest reprezentowana jako odrębny obszar na wykresie, a różne wskaźniki lub cechy (np. rentowność, wskaźnik rotacji pracowników, satysfakcja klientów) są reprezentowane jako promienie. Możesz łatwo porównać różne jednostki pod względem ich osiągnięć na różnych obszarach.

Śledzenie wyników finansowych różnych okresów czasu

 • Cel: Analiza, jak zmieniają się wyniki finansowe firmy w różnych okresach.
 • Przykład: Stworzenie wykresu radarowego, gdzie różne okresy czasu (np. kwartały lub lata) są reprezentowane jako odrębne obszary na wykresie, a różne wskaźniki finansowe (np. przychody, zysk netto, marża) są reprezentowane jako promienie. To pozwala na łatwe porównanie wyników finansowych w różnych okresach i zrozumienie, które obszary wymagają uwagi.

Analiza oceny pracowników lub projektów:

 • Cel: Ocena pracowników, projektów lub innych jednostek pod względem różnych kryteriów.
 • Przykład: Stworzenie wykresu radarowego, gdzie różni pracownicy lub projekty są reprezentowani jako odrębne obszary na wykresie, a różne kryteria oceny (np. umiejętności, zaangażowanie, efektywność) są reprezentowane jako promienie. To pozwala na łatwe porównanie różnych jednostek pod względem ich oceny.
Raporty P&L - szybciej, lepiej, łatwiej

Proces przygotowania raportów P&L jest dla Ciebie czasochłonny oraz pełen wyzwań?

Zapraszamy Cię do projektu Seeing is Believing (SiB), podczas którego stworzymy dla Ciebie aplikację analityczną, zaprojektowaną specjalnie pod Twoje potrzeby i wymagania.

Twórz raporty P&L szybciej, lepiej i łatwiej.

Wykres punktowy

wykres punktowy qlik sense

Analiza korelacji między zmiennymi finansowymi

 • Cel: Identyfikacja związków między różnymi wskaźnikami finansowymi.
 • Przykład: Stworzenie wykresu punktowego, gdzie jedna zmienna finansowa (np. przychody) jest reprezentowana na osi X, a inna zmienna (np. zysk netto) na osi Y. Każdy punkt na wykresie reprezentuje daną jednostkę czasu (np. kwartał) lub inną jednostkę analizy. Analiza wykresu punktowego może pomóc w zrozumieniu, czy istnieje korelacja między przychodami a zyskami netto oraz czy są widoczne jakieś odstępstwa od normy.

Monitorowanie efektywności działań naprawczych

 • Cel: Ocena wpływu działań naprawczych na wyniki finansowe lub operacyjne firmy.
 • Przykład: Stworzenie wykresu punktowego, gdzie jedna oś reprezentuje czas, a druga oś reprezentuje wyniki finansowe lub operacyjne (np. koszty). Punkty na wykresie reprezentują różne okresy czasu przed i po wprowadzeniu działań naprawczych. Analiza wykresu punktowego pozwala na zrozumienie, czy działania naprawcze miały pozytywny wpływ na wyniki.

Analiza portfela inwestycyjnego

 • Cel: Ocena wydajności różnych aktywów lub inwestycji w kontekście ryzyka i zwrotu.
 • Przykład: Stworzenie wykresu punktowego, gdzie jeden punkt reprezentuje jedną inwestycję lub aktywo, pierwsza oś reprezentuje ryzyko a druga zwrot z inwestycji. Wykres punktowy pozwala na porównanie różnych inwestycji pod względem ich potencjalnego zwrotu w stosunku do ryzyka.

Wykres kaskadowy

wykres kaskadowy qlik sense

Analiza składników wzrostu lub spadku przychodów

 • Cel: Wyjaśnienie, jak różne składniki przyczyniły się do wzrostu przychodów firmy.
 • Przykład: Stworzenie wykresu kaskadowego, który zaczyna się od bazowej wartości przychodów w jednym okresie (np. poprzedni rok) i pokazuje, jakie składniki przyczyniły się do wzrostu przychodów w kolejnym okresie (np. bieżący rok). Składniki te mogą obejmować nowe kontrakty, zwiększoną sprzedaż, zmiany cen, itp.

Analiza kosztów operacyjnych

 • Cel: Śledzenie, jakie czynniki wpływają na zmiany kosztów operacyjnych w firmie.
 • Przykład: Stworzenie wykresu kaskadowego, który prezentuje bazowy poziom kosztów operacyjnych w jednym okresie, a następnie pokazuje, jakie czynniki przyczyniły się do wzrostu lub spadku kosztów w kolejnym okresie. To może obejmować zmiany w kosztach materiałów, wynagrodzeniach, kosztach marketingu, itp.

Monitorowanie zmian w wynikach finansowych:

 • Cel: Analiza, jak różne czynniki wpływają na zmiany wyników finansowych firmy.
 • Przykład: Stworzenie wykresu kaskadowego, który ilustruje bazowy poziom zysku netto w jednym okresie, a następnie pokazuje, jakie składniki, takie jak przychody, koszty, podatki i inne, wpłynęły na końcowy wynik finansowy w kolejnym okresie. To pozwala na zrozumienie, które czynniki miały największy wpływ na wyniki finansowe firmy.
Napisz do nas i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać Qlik Sense do tworzenia raportów i wizualizacji!