Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych przez DATA WIZARDS Sp. z o.o.

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Administrator i Inspektor Danych Osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Data Wizards Sp. z o.o. w Warszawie (02-826) przy ul. Poloneza 93, tel.: + 48 22 270 14 02, adres e-mail: office@datawizards.pl, dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem e‑mail: iod@datawizards.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania

 1. Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, nazwę miejsca pracy, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Działania marketingowe mogą między innymi polegać na:

 1. przesyłaniu informacji handlowych dotyczących oferowanych produktów lub usług,
 2. prezentacji nowości, promocji, rabatów, konkursów lub innych działań marketingowych,
 3. personalizacji przekazywanych treści reklamowych, dostosowania ich do preferencji i zainteresowań osoby, której dane dotyczą,
 4. prowadzenie analiz i statystyk rynkowych w celu doskonalenia oferty produktowej lub usługowej,
 5. udoskonalenie działań marketingowych poprzez lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów,
 6. informowania o istotnych zmianach, aktualizacjach lub ulepszeniach dotyczących oferowanych produktów lub usług,
 7. budowaniu relacji z klientami i utrzymanie kontaktu w celu zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów.
 1. Na terenie Polski przetwarzanie w celu realizacji marketingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji elektronicznej telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, po uzyskaniu niezbędnych zgód wynikających z polskiego prawa (tj. Prawo Telekomunikacyjne, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) jest realizowane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Jeżeli w trakcie komunikacji zwróci się Pani/Pan do nas z prośbą o przedstawienie oferty dla podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest podjęcie działań przed zawarciem umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, celem przetwarzania będzie zabezpieczenie ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z celu przetwarzania oraz w tym jako dowód spełnienia wymagań prawnych wynikających z RODO, co stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Źródło danych

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie lub z wizytówek i materiałów marketingowych otrzymanych w trakcie spotkań, konferencji lub targów.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. zautomatyzowana wysyłka wiadomości marketingowych, bramki SMS, serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów, usługi CRM), prawne, doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub wycofania zgody jeżeli była ona podstawą do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z celów przetwarzania, w tym jako dowód spełnienia wymagań prawnych wynikających z RODO.

Prawa osób

3.     Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)     dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

b)     żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c)     żądania usunięcia danych (art. 17 RODO); 

d)     żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e)     przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

f)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);

4.     W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy mailowe wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej, lub listownie na adres siedziby Administratora.

5.     Każda osoba fizyczna posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Informacje o braku profilowania

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje o możliwości  przekazania danych poza EOG

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane w systemie CRM Pipedrive.com, który swoje serwery ma umieszczone w szczególności w USA i na terenie EOG. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych w systemie Pipedrive.com znajduje się na stronie https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service. Dostawca tego systemu gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych, a transfer odbywa się przy zastosowaniu mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.